Can you train Jiu-Jitsu while being overweight? November 29 2017

Can you train Jiu-Jitsu while being overweight?